آدرس: تهران  -  خیابان قزوین  -   بعداز چهارراه عباسی  -   جنب پل نواب  -  پلاک  553  و 555

تلفن : 55409103   ,   55409196   ,   55409181   -    021 فکس:    55414321   -   021

ایمیل:  info@assabiran.ir  وب سایت: www.hydroassab.com